EBI Raport bieżący nr 5/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prostej 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185671, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 maja 2017 r. w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Prostej 51, początek godzina 15:00.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularze do głosowania