ESPI Raport bieżący 1/2019

Zarząd Compress S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2018.512 z późn.zm.) („Ustawa o Ofercie”) od Pana Marka Kamoli ("Akcjonariusza"), iż w dniu 13 lutego 2019 r. Akcjonariusz dokonał zbycia 256 385 akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie_o_zbyciu_Marek_Kamola.pdf