ESPI Raport bieżący 11/2017 – Zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% głosów na WZA spółki Compress S.A.

 

Zarząd Compress S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia złożonego przez Pana Marka Kamola w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej dotyczącego przekroczenia progu 5% głosów na WZA spółki Compress S.A.

Przekroczenie progu 5% nastąpiło w drodze transakcji sesyjnej na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie (NewConnect) w dniu 18 września 2017 roku w drodze zakupu 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji Compress S.A. stanowiących 0,4 % głosów na WZA spółki Compress S.A.

Zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 2 ustawy o ofercie, przed zmianą udziału Pan Marek Kamola posiadał łącznie 247 000 (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy) sztuk akcji Compress S.A., co dawało 4,94 % kapitału zakładowego oraz 4,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Compress S.A.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie, na dzień 19 września 2017 roku, Pan Marek Kamola posiada łącznie 267 000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) sztuk akcji co daje 5,34% kapitału zakładowego oraz 5,34% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Compress S.A.

Zgodnie z zawiadomieniem, nie występują podmioty zależne od Pana Marka Kamola posiadające akcje Compress S.A. jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienie dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Marek Kamola w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia nie wyklucza nabycia lub zbycia akcji spółki Compress S.A.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania w formacie PDF.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji