ESPI Raport bieżący 14/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185671, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2016 r. w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Ostrobramskiej 75C, początek godzina 12:00.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularze do głosowania