ESPI Raport bieżący 15/2016 -Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A., które odbyło się 30.06.2016r.

Zarząd Compress S.A., podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A., które odbyło się 30.06.2016r.

  1. Gremi Media sp. z o.o. - liczba głosów 2.500.100, co stanowiło 83,34% liczby głosów na ZWZ Compress SA oraz 50,002% w ogólnej liczbie głosów.
  2. Sławomir Ziemski - liczba głosów 499.950, co stanowiło 16,66% liczby głosów na ZWZ Compress SA oraz 9,99% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Compress S.A. to 5.000.000. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 5.000.000. Podstawa prawna art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Piotr Łysek - Prezes Zarządu