ESPI Raport bieżący 2/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd Compress S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2018.512 z późn.zm.) („Ustawa o Ofercie”) od Pana Sławomira Ziemskiego ("Akcjonariusza"), iż w dniu 13 lutego 2019 r. Akcjonariusz dokonał zbycia 313 800 akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Zawiadomienie_o_zbyciu_Slawomir_Ziemski.pdf