ESPI Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Compress SA

Raport ESPI 1/2018

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2018 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 12:00.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Formularze do głosowania 2018.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Compress S.A. i liczbie głosów z tych akcji.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 05.2018.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 05.2018.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf