ComPress realizuje projekty dla najdynamiczniejszych polskich i międzynarodowych organizacji.

Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych strategii PR, jak i krótkoterminowych projektów komunikacyjnych. Obszar aktywności Agencji obejmuje m.in. doradztwo komunikacyjne, zarządzanie sytuacją kryzysową, Media Relations, Investor Relations, badania, analizy i raporty rynkowe, audyty komunikacji wewnętrznej, planowanie kampanii CSR, organizację eventów, public affairs i in. Firma oferuje również szkolenia komunikacyjne oraz w zakresie IR, treningi medialne warsztaty i briefingi.

Konsultanci ComPress realizują projekty zarówno dla dużych spółek i organizacji, jak również dla małego i średniego biznesu. Ekspertyza firmy opiera się na rozumieniu celów klienta, a także jego otoczenia biznesowego, konkurencyjnego oraz regulacyjnego wraz z wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi.

Dotychczas Agencja świadczyła usługi dla takich firm jak: Adecco, Adobe, Advent International, Alcatel, Ambasada Kazachstanu, Apple, Aster, Brown-Forman, Elektrim, Fujitsu Siemens Computers, GlaxoSmithKline, GoSport, GTECH, Herbalife, Husqvarna, IBM, IRGIT, Kancelaria Podatkowa Paczuski Taudul, Klekotki Sento Spa, MetLife, Pall-Ex Polska, Pfizer, Philips Polska, Prokom, Softbank, Tesco, TK Vectra, UPC i in.

W maju 2008 roku ComPress zadebiutowała na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych. Animatorem akcji ComPress S.A. jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

ComPress S.A. powstała w 1990 roku jako jedna z pierwszych agencji public relations w kraju.

Aktualności

ESPI 12/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.06.2019 r. w Warszawie, w [...]

EBI 14/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.06.2019 r. w Warszawie, w [...]

ESPI 11/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Gremi Media SA, sporządzone w trybie art. 69 [...]

ESPI 10/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Adama Borowego, sporządzone w trybie art. [...]

EBI 13/2019 – Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2019 r. [...]

ESPI 9/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Artura Górskiego, sporządzone w trybie [...]

EBI 12/2019 – Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału Spółki

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 maja 2019 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego [...]

EBI 11/2019 – Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 10.05.2019 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII [...]

EBI 10/2019 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii H

Zarząd spółki ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela [...]

ESPI 8/2019 – Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd spółki ComPress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia [...]

ESPI 17/2019 – Zawarcie umowy objęcia akcji serii H

Zarząd spółki Compress S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała od Gremi Media SA podpisaną przez umocowane  osoby umowę z dnia 5 [...]

EBI 9/2019 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie stanowiska Zarządu do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent’) w nawiązaniu do raportu dotyczącego Stanowiska Zarządu Emitenta odnoszącego się do wyrażonej przez firmę [...]

EBI 8/2019 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 marca 2019r. podjęło uchwały, na mocy których odwołało ze składu Rady Nadzorczej [...]

ESPI 5/2019 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 27 marca 2019 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

EBI 7/2019 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 27 marca 2019 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

EBI 6/2019 – Stanowisko zarządu emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Pani Ewy Szczepańskiej wpisanej do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9299, działającej w imieniu Kancelarii Porad [...]

EBI 5/2019 – Raport okresowy roczny za 2018 rok

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport okresowy roczny za rok 2018. [...]

EBI 4/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.03.2019 r. w Warszawie, w [...]

ESPI Raport bieżący 4/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.03.2019 r. w Warszawie, w [...]

ESPI Raport bieżący 3/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd Compress S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach [...]

ESPI Raport bieżący 2/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd Compress S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach [...]

ESPI Raport bieżący 1/2019

Zarząd Compress S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach [...]

EBI 3/2019 Korekta raportu bieżącego nr 2/2019

Zarząd Compress S.A. prostuje oczywistą omyłkę w raporcie bieżącym nr 2/2019 i podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. [...]

EBI 2/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. [...]

EBI 1/2019 Zmiany w Zarządzie

Zarząd ComPress SA informuje, że 29 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała z Zarzadu Spółki Panią Joannę Zaskurską - Prezesa Zarządu a następnie powołała [...]

EBI 10/2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2018 r. [...]

EBI 9/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2018 r. [...]

EBI 8/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2018 r. [...]

EBI Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 10 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu ComPress S.A. Panią Joannę Zaskurską i powierzyła jej funkcję Prezesa [...]

EBI Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 9 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Kowalczyka z funkcji Prezesa Zarządu ComPress S.A. ze skutkiem na koniec [...]

EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień [...]

EBI Raport Kwartalny nr 3/2018 – Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Compress S.A. niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport roczny nr 2/2018 – Raport za 2017 rok

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2017. [...]

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. [...]

Marta Biernacka-Miernik dyrektor zarządzającą agencji ComPress

Pracę w agencji public relations ComPress zaczęły Marta Biernacka-Miernik (jako dyrektor zarządzająca) i Beata Krawczyk (jako new business director). Firma zamierza [...]

Tomasz Ł. Rożek w agencji ComPress

Do agencji public relations ComPress dołączyli Tomasz Ł. Rożek, który objął stanowisko account directora oraz Wojciech Dziwisz vel Tarnowski, zatrudniony na stanowisku [...]

EBI Raport bieżący nr 13/2017 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 20 listopada 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pani Agaty Wiśniewskiej-Zaleskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 12/2017 – Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Compress S.A. niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 11/2017 – Raport Kwartalny za II kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za II kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport bieżący 10/2017 – Zmiany w Zarządzie

Zarząd ComPress SA informuje, że 20.07.2017r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu ComPress S.A. Pana Marcina Kowalczyka i powierzyła mu funkcję Prezesa [...]

EBI Raport bieżący 9/2017 – Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 20 lipca 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Piotra Łyska z funkcji Prezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

ESPI Raport bieżący 10/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. w dniu 16.05.2017r.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 16 maja 2017 roku. Walne Zgromadzenie nie podjęło [...]

ESPI Raport bieżący 9/2017 – wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Compres SA

Zarząd Compress S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Compres SA, które odbyło się [...]

EBI Raport bieżący 8/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. w dniu 16.05.2017r.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 16 maja 2017 roku. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o [...]

EBI Raport okresowy 7/2017 – Raport okresowy za I kwartał 2017

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący 6/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA

Zarząd Compress S.A. w nawiązaniu do raportu nr 5/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 roku, zawierającego proponowany porządek [...]

ESPI Raport bieżący 2/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA

Zarząd Compress S.A. w nawiązaniu do raportu nr 1/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 roku, zawierającego proponowany porządek [...]

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Sprawozdanie Compress 2016 r.

Zarząd Compress S.A. przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok oraz sprawozdanie Spółki [...]

EBI Raport roczny nr 4/2017 – Raport roczny za rok 2016

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2016. [...]

ESPI Raport bieżący 1/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prostej 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru [...]

EBI Raport bieżący nr 5/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prostej 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru [...]

EBI Raport bieżący nr 3/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Compress S.A. informuje, iż zmienia termin publikacji raportu rocznego za rok 2016 z 22 maja 2017 roku na 13 marca 2017 roku. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 2/2017 – Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący nr 1/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.
[...]

EBI Raport Kwartalny nr 18/2016 – Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za III kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący nr 17/2016 – Rozszerzenie składu Zarządu Compress S.A.

Zarząd ComPress SA informuje, że 14.09.2016r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu ComPress SA Panią Agatę Wiśniewską - Zaleską i powierzyła jej funkcję [...]

EBI Raport Kwartalny nr 16/2016 – Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za II kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport bieżący 15/2016 – Korekta raportu okresowego za II kwartał 2015 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. Korekta wynika z niewielkich poprawek w zakresie danych w [...]

EBI Raport bieżący 14/2016 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki Compress S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zawarta została umowa na usługi audytorskie z BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...]

ESPI Raport bieżący 16/2016 –Zmiana adresu Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie adresu Spółki z dotychczasowego ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa na nowy adres - ul. Prosta [...]

ESPI Raport bieżący 15/2016 -Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A., które odbyło się 30.06.2016r.

Zarząd Compress S.A., podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A., które odbyło się [...]

Raport bieżący EBI 13/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016r. podjęło uchwały na mocy, których w związku z rezygnacją odwołało ze [...]

Raport bieżący EBI 12/2016 -Treść uchwał podjętych przez ZWZ Compress SA w dniu 30.06.2016r.

Zarząd ComPress SA przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2016 roku. [...]

Raport bieżący EBI 11/2016 – Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Compress SA z siedzibą w Warszawie informuje, iż doręczono mu oświadczenie: Pana Wojciecha Graczyka z dnia 2016.06.01 o rezygnacji z pełnienia funkcji [...]

EBI Raport Roczny nr 10/2016 – Raport roczny za rok 2015

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2015. [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

ESPI Raport bieżący 14/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

EBI Raport Bieżący nr 9/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

EBI Raport kwartalny 8/2016 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 rok

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Korektę raportu okresowego za I kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. Korekta wynika z niewielkich poprawek w zakresie danych w [...]

EBI Raport Kwartalny nr 7/2016 – Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Bieżący nr 6/2016 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 rok

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Korektę raportu okresowego za I kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Bieżący nr 5/2016 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A.

Zarząd ComPress SA informuje, że 12 maja 2016 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Bogdana Biniszewskiego z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Salt Aviation

W ramach podjętej współpracy, konsultanci ComPress S.A. będą odpowiedzialni m. in. za współtworzenie strategii komunikacyjnej, działania z zakresu media relations oraz [...]

Działania marketingowe i PR – badanie PMR Research i ComPress

Polskie firmy łapią oddech po kryzysie. Zaangażowanie działów marketingu czy PR w sprzedaż jest nadal wysokie jednak nie dominuje już tak ich aktywności. Wciąż brakuje [...]

ComPress nawiązał współpracę z Comp Centrum Innowacji

W ramach podjętej współpracy, ComPress S.A. będzie odpowiedzialna m. in. za doradztwo wizerunkowe oraz działania z zakresu media relations dla Grupy Kapitałowej Comp. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Polską Radą Biznesu

W ramach podjętej współpracy ComPress S.A. będzie m.in.  współtworzył i realizował strategię komunikacyjną oraz wspierał  prowadzenie biura prasowego PRB. [...]

ComPress nawiązał współpracę z PSWNA

W ramach podjętej  współpracy do zadań ComPress należeć będzie m.in. doradztwo strategiczne oraz prowadzenie biura prasowego. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Creotech Instruments S.A.

W ramach podjętej  współpracy do zadań ComPress należeć będzie m.in.  doradztwo strategiczne oraz prowadzenie biura prasowego. Umowa [...]

ComPress nawiązał współpracę z JADES24

Agencja public relations ComPress S.A. rozpoczęła współpracę z JADES24 (jades24.com), niemiecką firmą prowadzącą internetową sprzedaż odzieży i akcesoriów wiodących [...]

Statut Spółki Compress SA – tekst jednolity

Zarząd przekazuje aktualny Statut Spółki Compress SA [...]

Raport „Jakość w leasingu w Polsce” BZ WBK Leasing – na podstawie badań zrealizowanych przez PMR we współpracy z ComPress

Jak wynika z badań „Jakość w leasingu w Polsce” przeprowadzonych przez PMR Research na zlecenie BZ WBK Leasing: [...]

ComPress promuje ergonomię pracy

Agencja ComPress SA rozpoczęła współpracę z międzynarodową firmą ROL | ERGO®, która jest światowym liderem w rozwijaniu i promowaniu innowacyjnych podstaw [...]

ComPress nawiązał współpracę z MetLife

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. wybrał w drodze przetargu ofertę agencji public relations ComPress S.A. [...]

Agata Meble wybiera ComPress

Agencja ComPress S.A. wygrała przetarg na realizację działań public relations dla marek: Agata Meble, Agata Home, Agata Kuchnie i Agata Kids. Umowa została podpisana na rok. [...]

ComPress i PMR o działaniach marketingowych i PR w polskich firmach

Agencja ComPress we współpracy z PMR Research zrealizowała badanie Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku. Ankieta zrealizowana przeprowadzona została  na [...]

ComPress Sport dla Go Sport

Agencja ComPress S.A. przedłużyła umowę o współpracy z siecią sklepów GO Sport. W 2014 roku agencja będzie odpowiadała za realizację działań w zakresie [...]

ComPress z InSee

Od grudnia 2013 r. Agencja ComPress S.A. rozpoczęła współpracę z firmą InSee.  W ramach zawartej umowy, ComPress będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii [...]

ComPress dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W grudniu Agencja ComPress rozpoczęła współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Agencja będzie odpowiedzialna za opracowanie strategii budowania marki, promocji i [...]

ComPress dla Centrum Dializa

W październiku 2013 r. Agencja ComPress  rozpoczęła współpracę ze spółką Centrum Dializa. Agencja odpowiada za  doradztwo komunikacyjne, zarządzanie kryzysowe, [...]

Zarząd

Magdalena Dulińska Prezes Zarządu

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz półrocznego stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu Norymberga-Erlangen (Niemcy). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego w Szkole Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Z grupą kapitałową Gremi Media SA współpracuje od maja 2018.

Rada nadzorcza

Marek Dworak Przewodniczący Rady Nadzorczej

Inwestor i doradca. Ekspert w dziedzinie finansów i mediów. Prezes Open Horizon Sp. z o.o., Przewodniczący RN e-Kiosk S.A. oraz członek RN CI Games S.A. i Gremi Media S.A., notowanych na WGPW. Absolwent AE w Krakowie. Prezes Korporacji Absolwentów tej uczelni.

Do czerwca 2009 r., przez ponad 16 lat, był wiceprezesem, a przez ostatnie 2,5 roku – prezesem największej grupy radiowej w Polsce: Grupy RMF. Od 1999 r. współudziałowiec Grupy RMF. Nadzorował jej rozwój na rynku ukraińskim. Uczestniczył w procesie wprowadzenia Grupy RMF na WGPW. W latach 2007-2009 członek RN Interia PL S.A.

Tomasz Jażdżyński Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Informatyki oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Był jednym z założycieli Abakus’a – producenta oprogramowania wspierającego techniczną analizę rynku papierów wartościowych. Od 1995 r. pracował dla domów maklerskich w Krakowie (KDM, obecnie IDM) i Penetratora, m.in. jako kierownik działu IT i analityk rynku papierów wartościowych. We wrześniu 1999 r. dołączył do portalu horyzontalnego Interia.pl, gdzie w kwietniu 2000 r. awansował na stanowisko prezesa zarządu. W lutym 2001 r. wprowadził do obrotu giełdowego akcje Interia.pl S.A. jako najmłodszy CEO w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W październiku 2004 r. odszedł z Interia.pl i rozpoczął współpracę z portalem horyzontalnym Wirtualna Polska. Jako CFO był odpowiedzialny za finansową i operacyjną restrukturyzację spółki. Od listopada 2005 r. został prezesem zarządu portalu finansowego Bankier.pl, który w czerwcu 2007 r. stał się spółką publiczną, tym samym stał się pierwszym CEO, który wprowadził do obrotu giełdowego w Polsce dwie różne spółki. Po przejęciu Interia.pl przez grupę Bauer Media, w maju 2008 r. ponownie został CEO tego portalu. W latach 2011 – 2016 był prezesem zarządu GG Network S.A., natomiast w latach 2013 – 2016 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego segmentu Media i Komunikacja Grupy Allegro. W 2005 r. został uznany przez redakcję Internet Standard za Człowieka Roku 2004 polskiego Internetu. W 2009 r. otrzymał od IAB Poland prestiżową nagrodę Mixx-awards za całokształt osiągnięć. Dołączył do Grupy Gremi w 2017 r. Od 2017r. Prezes Zarządu Gremi Media S.A. Od 2018r. członek Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A.

Jarosław Machocki Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania). W latach 1998-2008 związany z Ruch S.A. (na stanowiskach specjalisty w dziale kolportażu i marketingu, kierowniczym w dziale handlu). W 2008-2014 związany z Wydawnictwem Bauer, od 2009 na stanowiskach managerskich. W 2011-2012 zastępca dyrektora biura reklamy Wydawnictwa Bauer. W 2012-2014 dyrektor segmentu pism kobiecych w biurze reklamy Wydawnictwa Bauer. W Gremi Media S.A. od 2015, od września 2016 jako dyrektor ds. komercyjnych. Od 2018 Członek Zarządu Gremi Media S.A.

Łukasz Piela Członek Rady Nadzorczej

Od 2018 Prezes Zarządu e-Kiosk S.A. Ze Spółką e-Kiosk SA związany od 7 lat. W jej ramach budował portfolio produktów dedykowanych sprzedaży korporacyjnej. Od stycznia 2017 roku pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Zarządzającego. W latach 2013 – 2016 był Dyrektorem Handlowym Spółki, w tym czasie m.in. z sukcesem przejmował księgarnię cyfrową Nexto.pl, która zasiliła portfolio ofertowe e-Kiosk SA w październiku 2014 roku. Z rynkiem mediów związany od 14 lat. W latach 2003 – 2008 pracował w firmie Newton Media, lidera na rynku analizowania i monitorowania mediów w Europie Środkowej. W latach 2008-2010 związany z Polską Telefonią Cyfrową, operatorem sieci Era. Ukończył Politologię na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Marek Kutarba Członek Rady Nadzorczej

Prawnik, ukończył wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik studiów MBA organizowanych przez BCC i GFKM.

Pełnił kolejno funkcje: kierownika działu podatkowego w „Gazecie Prawnej”, zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Prawnej”, a następnie „Dziennika Gazety Prawnej”. Od 2012 r. dyrektor wydawniczy w wydawnictwie Wiedza i Praktyka, odpowiedzialny za piony wydawniczy i marketingowy oraz business development. Od 2014 r. związany z Gremi Media. Pełni rolę dyrektora wydawniczego oraz wiceprezesa w spółce Kancelarie RP Spółka z o.o. Wykładowca na wydziale dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu SWPS. Od 20 lat pracownik mediów. Specjalista od komunikacji medialnej i marki osobistej.

Akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba akcji (%) Liczba akcji Liczba głosów
Gremi Media S.A. 82,14% 11 500 100 11 500 100
Adam Borowy 3,21% 450 000 450 000
Artur Górski 1,93% 270 000 270 000
Pozostali 12,72% 1 779 900 1 779 900
Ogółem 100% 14 000 000 14 000 000
Akcjonariusz
Gremi Media S.A.
Adam Borowy
Artur Górski
Pozostali
Ogółem
Liczba akcji (%) Liczba akcji Liczba głosów
82,14% 11 500 100 11 500 100
3,21% 450 000 450 000
1,93% 270 000 270 000
12,72% 1 779 900 1 779 900
100% 14 000 000 14 000 000