EBI Raport bieżący 14/2016 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki Compress S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zawarta została umowa na usługi audytorskie z BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293339, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 PLN, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 3355, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, o numerze identyfikacyjnym NIP 1080004212, której przedmiotem jest badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, wydanie ostatecznej wersji opinii i raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przegląd pakietu sprawozdawczego sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2016 r. zgodnie z zasadami sprawozdawczości jednostki dominującej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"