Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185671, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2016 r. w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Ostrobramskiej 75C, początek godzina 12:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularze do głosowania

Sprawozdanie z działalności zarządu za 2015 r.

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Ogólna liczba akcji w spółce Compress S.A.